Top Page Key Visual

GFC-350

Introduction

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

 • ระบบป้อนธนบัตร แบบลูกกลิ้งใช้แรงเสียดทาน
 • ตรวจธนบัตรปลอมด้วยระบบ UV,MG
 • ตรวจสอบความผิดพลาด ธนบัตรซ้อนกัน, ธนบัตรขาดครึ่ง
 • ความเร็วในการนับ  600, 1000 , 1500 ฉบับต่อนาที
 • ช่องบรรจุธนบัตร  500 ฉบับ
 • ช่องรับธนบัตร 200 ฉบับ
 • หน้าจอแสดงผล LCD
 • ขนาดกำลังไฟ 100-240V, 50/60 Hz
 • อัตราการกินไฟ 55 วัตต์
 • ขนาดเครื่อง 340x335x345  มม.
 • น้ำหนัก  8 กิโลกรัม